Πολιτική Ποιότητας

Home   /   Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Θεσσαλονίκη, 07/06/2018

 

Η πολιτική ποιότητας της TECHNOMATICGroupIKE εκφράζεται με την καθιέρωση απαραίτητων προδιαγραφών στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη, οι οποίες είναι: Ποιότητα – Εξυπηρέτηση – Τιμή. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τους βασικούς άξονες διαχείρισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων μεγεθών και του καλύτερου συνδυασμού τους, η εταιρεία διασφαλίζει την προσφορά του υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της.

Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με πεδίο:

  • Μελέτη και εμπορία, μηχ/των πεπιεσμένου αέρα, μηχ/των λαδιού υψηλής πιέσεως, μηχ/των παραγωγής κενού, αεροσυμπιεστών  για βιομηχανική και ιατρική χρήση.

 

Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται πάνω στην πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών και διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και στον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, αναπτύσσοντας επαρκή εμπιστοσύνη ότι το προϊόν και η υπηρεσία θα ικανοποιεί δεδομένες απαιτήσεις ασφάλειας-νομοθεσίας και ποιότητας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου και την πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, δεσμεύεται για την τήρηση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων, τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, τη χάραξη στρατηγικών, καθιέρωση πολιτικών και αντικειμενικών στόχων ποιότητας, τόσο για την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών όσο και για τη συνεχή βελτίωση και ενδυνάμωση του ίδιου του οργανισμού, όπως εσωτερική οργάνωση, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αναβάθμιση των στελεχών, συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Οι στόχοι ποιότητας και οι απαιτήσεις για την εφαρμογή τους είναι προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία, το σκοπό, τα συστήματα, τις τακτικές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας και του κλάδου. Η αναθεώρηση και διόρθωση των στόχων και της πολιτικής ποιότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης ενδεχόμενων απειλών και της αξιοποίησης νέων και υπαρχουσών ευκαιριών, γίνεται από τη διοίκηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της ανασκόπησης για την επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της καταλληλότητας τους.

Η πολιτική ποιότητας γνωστοποιείται και αναρτάται καταλλήλως, ενώ η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή επανεξέταση της ως προς την καταλληλότητα της για την εταιρεία.

 

ΤECHNOMATIC Group IKE

Bασιλική Παπακώστα

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

CERTIFICATE GR TECHNOMATIC ISO 9001 REV1